MOU  โรงพยาบาลแม่สอด  จังหวัดตาก

วันจันทร์ที่  3 เมษายน 2566  ดร.วีรพงษ์  สุทาวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ผศ.(พิเศษ) นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก