อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ผศ.ดร.จินตนา ลี้ละไกรวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์​
Tel +66 055-517488

Email: [email protected]