ข่าวสาร

เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมมต่างๆมามาย อาทิ เช่น ภาษาอังกฤษ สารสนเทศ บุคลิกภาพ และ ทักษะการคิดวิเคราะห์

น้อมรำลึกวันพยาบาลแห่งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้จัดพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ นำทีมโดยผศ.ดร.เพชรีย์ กุณาละศิริ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และคณะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จย่า

ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ

ผศ.ดร.เพชรีย์ กุณาละศิริ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จย่า

ผลการประเมินจากสภาการพยาบาล

เนื่องด้วยวิทยาลัยได้ดำเนินการขอเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ ในปี 2565 และได้ผ่านกระบวนการจนมาถึงขั้นตอน การเข้ามาตรวจเยี่ยมของผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภาการพยาบาลผลการพิจารณาการประเมินความพร้อมเพื่อขอเปิดสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผลการพิจารณา ให้การรับรอง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569 ครั้งที่ 7/2566 ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2566 โดยให้การรับรองในการเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และเห็นชอบให้รับนักศึกษาปีการศึกษา 2566 จำนวน 60 คน

อาจารย์คณะพยาบาลเข้าพบรองผู้อำนวยการ สพม.

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สุดศิริ หิรัญชุณหะ และดร.กาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง เข้าพบ ดร.สิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตาก เพื่อปรึกษาเรื่องประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30/7/2566

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกิจกรรมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 79 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้ร่วมกิจกรรมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 79 ปี ณโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนทุนการศึกษาด้านการพยาบาล โดยผศ.ดร.จินตนา ลี้ละไกรวรรณ อาจารย์ธัญญา พลับพลาทอง และอาจารย์วิจิตร แผ่นทอง ในวันที่24 มิถุนายน2566