ข่าวสาร

รวมพลพรรครักษาจิต ชีวิต win win

ันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567อาจารย์พรทิพย์ ธรรมวงค์ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับเชิญจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการ “รวมพลพรรครักษาจิต ชีวิต win winณ ห้องประชุมตากสินมหาราชชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รวมพลพรรครักษาจิต ชีวิต win win Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันพี่เลี้ยง

คณะพยาบาลศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันพี่เลี้ยงจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย เพื่อรับการประเมินจากสภาการพยาบาลณ. ห้องประชุมชนารัตน์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตากวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันพี่เลี้ยง Read More »

สวัสดีปีใหม่ ณ โรงพยาบาลแม่สอด

ท่านคณบดี และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าพบผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อมอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่ ณ โรงพยาบาลแม่สอด Read More »

อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดอบรมการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ให้เเก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อเป็นฐานข้อมูล ในการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์

อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Read More »

พบสถาบันพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้พบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นสถาบันพี่เลี้ยง เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินSAR จากสภาการพยาบาล ในปีที่ 2

พบสถาบันพี่เลี้ยง Read More »

ท่านอธิการบดีพบนักศึกษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้เข้าพบปะนักศึกาาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 เพื่อกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทั้งนี้ยังได้สอบถามเรื่องความเป็นอยู่ และความต้องการของนักศึกษา

ท่านอธิการบดีพบนักศึกษาพยาบาล Read More »

เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมมต่างๆมามาย อาทิ เช่น ภาษาอังกฤษ สารสนเทศ บุคลิกภาพ และ ทักษะการคิดวิเคราะห์

เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 1 Read More »

น้อมรำลึกวันพยาบาลแห่งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้จัดพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ นำทีมโดยผศ.ดร.เพชรีย์ กุณาละศิริ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และคณะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จย่า

น้อมรำลึกวันพยาบาลแห่งชาติ Read More »

ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ

ผศ.ดร.เพชรีย์ กุณาละศิริ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จย่า

ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล Read More »