หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการเห็นชอบ จากสภาการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะสถาบันพี่เลี้ยง ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ในโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖) ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการเห็นชอบ จากสภาการพยาบาล Read More »