อาจารย์คณะพยาบาลเข้าพบรองผู้อำนวยการ สพม.

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สุดศิริ หิรัญชุณหะ และดร.กาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง เข้าพบ ดร.สิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตาก เพื่อปรึกษาเรื่องประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30/7/2566

อาจารย์คณะพยาบาลเข้าพบรองผู้อำนวยการ สพม. Read More »